Regulamin Akademii Miłości dla Singli w Szczecinie, edycja VI

 1. W Akademii Miłości dla Singli mogą uczestniczyć osoby w wieku 23-49 lat.
 2. Aby zapisać się na spotkania danej edycji Akademii Miłości dla Singli należy:
   • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny przed każdą edycją na fanpage’u Akademii Miłości oraz na jej stronie internetowej
   • przeczytać i zaakceptować regulamin
  • uiścić w odpowiednim terminie jednorazową opłatę za udział w spotkaniach Akademii, na wskazane w mailu konto bankowe
   Wysokość opłaty uzależniona jest od zaznaczonej w formularzu rejestracyjnym formy uczestnictwa w Akademii i wynosi:

   • 210 zł dla uczestników stacjonarnych
   • 99 zł dla uczestników On-line
   • 25 zł dla uczestników On-line za jednorazowy udział stacjonarnie w warsztatach
  • Dla uczestników stacjonarnych, którzy zapiszą się do niedzieli 4 października 2020 r. obowiązują ceny promocyjne:
   • 170 zł dla pierwszych 10 osób (decyduje kolejność wpłat)
   • 180 zł kolejnych 20 osób (decyduje kolejność wpłat)
   • 199 zł dla wszystkich pozostałych osób, którzy dokonają wpłaty do 04.10.2020 r. (księgowanie do poniedziałku 05.10).
 3. W wypadku dobrowolnej rezygnacji z udziału w Akademii, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Każda osoba zapisana na Akademię Miłości dla Singli powinna w miarę możliwości uczestniczyć we wszystkich wykładach i zajęciach warsztatowych oraz wykonywać zadania przewidziane do indywidualnego studium.
 5. Uczestnik Akademii ma możliwość brania udziału w dodatkowych spotkaniach integracyjnych po uprzednim zapisaniu się i uiszczeniu opłaty – jeśli zachodzi taka potrzeba. Sam również może być ich organizatorem, po uprzednim zgłoszeniu inicjatywy do koordynatorów Akademii.
 6. Żaden uczestnik Akademii Miłości dla Singli nie może:
  • zapraszać osób niezapisanych na spotkania Akademii Miłości dla Singli,
  • zapraszać znajomych do zamkniętej grupy na Facebooku,
  • wypowiadać się w imieniu Akademii bez zgody organizatorów,
  • udostępniać filmów, nagrań i zdjęć z wszelkich spotkań Akademii bez zgody organizatora.
 7. Każdy uczestnik poprzedniej edycji Akademii Miłości dla Singli może zapisać się na kolejną edycję. Osoba nie zapisana zostanie usunięta z zamkniętej grupy na Facebooku.
 8. Podstawową formą wymiany informacji związanych z Akademią będzie droga mailowa.
 9. Uczestnik Akademii Miłości dla Singli zapisując się na kolejną edycję wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikację własnego wizerunku w celach marketingowych związanych z promocją Akademii Miłości.
 10. Materiały dla uczestników będą udostępnione podczas wykładów i zajęć warsztatowych do osobistego odbioru, wyłącznie do własnego użytku.
 11. Uczestnik będzie miał możliwość wyrażenia swoich opinii na temat realizacji programu, organizacji Akademii oraz wykładowców poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przeprowadzonej na koniec każdej edycji.
 12. Organizator ma prawo usunąć uczestnika z miejsca wydarzenia (wykładu, balu i innych spotkań integracyjnych) oraz skreślić go z listy uczestników Akademii Miłości dla Singli w Szczecinie w przypadku naruszania zasad współżycia społecznego, zwłaszcza gdy przeszkadza w prowadzeniu wydarzenia lub używa wobec uczestników przemocy słownej lub fizycznej.
 13. Uczestnik Akademii Miłości dla Singli jest zobowiązany znać treść niniejszego regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 14. W wypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu osoba zapisana zostanie skreślona z listy uczestników Akademii.